Migimok


Migimok (action word) from the root word “gimok” which means started crawling; squirming; tingle.
(a) murag naay migimok sa tiyan (feels like a tingling sensation in the stomach)
(b) migimok mga galamay sa pulitika (“branches” of arms working/crawling like the arms of an octopus)

More Laglum Words:


  • Subidahon
  • Pang-os (ug tubo)
  • kagingking
    Kagingking
  • lantip-nga-salabutan
    Lantip nga panghuna-huna

Leave a Reply